21
Jul
2021

4 Nursery Rhymes: 3 tarì – lu cappeddu ci vulà – u peri di patacca – Minica

 

Four Sicilian nursery rhymes : 3 tarì – lu cappeddu ci vulà – u peri di patacca – Minica

by Sara Favarò

 

 

Sutta un peri di castagnu c’è Gesuzzu c’addumanna, addumanna tri tarì, cu la manu chi fa accussì.

Under a chestnut tree, there is the Baby Jesus who asks, ask for three tarì, with his hand doing this.

 

Sutta un peri di rosamarina c’è Gesuzzu chi camina, e simina lu furminteddu p’accattarisi lu cappeddu, lu cappeddu ci vulà, supra un monti ci vulà. Taliati comu è misu, comu un Re di Paradisu, taliati cumu sta, comu un Re di Maistà.

Under a rosemary tree there is the Baby Jesus who walks, and sows wheat to buy a hat, the hat flew, over a mountain it flew. Look at how he is placed, like a King of Heaven, look at how he is, like a King of Majesty.

 

Sutta un peri di patacca c’è Maria chi tira l’acqua e ni tira un quaticeddu pi dari a biviri o’ Bammineddu . ‘U Bammineddu si vagnau e Maria s’ingustiau . ‘U Bammineddu s’asciucau u e Maria si ni priau.

Under a patacca tree there is Maria who pulls the water and pulls a bucket to make the Baby Jesus drink. The Baby Jesus got wet and Maria was saddened. The Baby Jesus dried off and Maria rejoiced.

 

Oggi è duminica tagghiamu ‘a testa a Minica, Minicanun c’è, tagghiamu ‘a testa o’ Re. ‘U Re è malatu ,tagghiamu a testa o’ surdatu. ‘U surdatu è a la guerra e sbattemu ‘u culu ‘nterra. ‘Nterra c’è un chiuviddu e ni puncemu lu culiddu.

Today is Sunday, let’s cut the head off on Sunday.  Sunday is not here, let’s cut off the King’s head. The King is sick, let’s cut off the soldier’s head. The soldier is at war and we bang our asses on the ground. There is a nail on the ground and we sting our butt.

 

 

Author: Sara Favarò (Cultural Department Splendid Sicily)


Become a Sicilian

You may be Sicilian by birth, by design, or even by accident.

Click here

Join our Cultural Department: become a (Splendid) member of Sicily

You have a unique opportunity to support la bella Sicilia.

Contribute to the building of the greatest Cultural Museum of Sicily: you will be ETERNALLY thanked in our video productions and in the related pages.

Click here

Write your name, for the eternity, on our Sicilian mission: produce a documentary!

Subscribe to our newsletter

Don’t miss any news about SplendidSicily!

I have read and agree to the privacy policy